سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا داشاب – عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم دامی دانشگاه زابل
منصور بارانی – عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی روشهای مختلف پشم زدایی پوستها در کارگاههای سالامبو ر سازی و چرمسازی و تاثیر آن بر روی چرم و الیاف استحصالی ، از ۱۰۰ جلد پوست گوسفندی و ۱۰۰ جلد پوست بزی
در دو مرحله آزمایشگاهی و صنعتی استفاده شد که درمرحله آزمایشگاهی به منظور کنترل درجه حرارت ، غلظت و نسبت مواد مصرفی شامل سولفید سدیم و آهک از پوستها تکه هایی به ابعاد یککاغذ A4 جدا گردیده و از یک بالابان آزمایشگاهی استفاده شد و پس از تعیین مقدار سولفید سدیم و درصد آب در کارگاه سالامبور سازی مراحل صنعتی پشم زدایی و تاثیر مواد فوق بر روی پوست و الیاف پشم مطالعه شد . درآزمایش از محلول ۴درصد آهک به علاوه نسبت های مختلف آب شامل ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ درصد آب به علاوه نسبت های مختلف سولفید سدیم شامل ۰/۵ ، ۱ و ۱/۵ درصد در قالب طرح فاکتوریل ۴×۳ انجام گرفت .بهترین ترکیب مواد مصرفی در عمل موزدایی در این آزمایش ترکیب ۴درصد آهک ، ۲۰۰ درصد آب به علاوه ۱/۵ درصد سولفید سدیم در مدت ۲۴ ساعت بود .نتایج آزمایش نشان داد پشم چینی پوستها قبل از عمل دباغی باعث گردید تا کیفیت الیاف دست نخورده باقی مانده و مشابه الیاف زنده روی بدن دام باشند و بدون هیچ گونه منعی در صنایع نساجی مورد استفاده قرار گیرند . هم چنین پشم چینی هیچ تاثیر سویی بر روی کیفیت چرم تولیدی نیز باقی نگذاشت.