سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعیده کلانتری – دکترای بیابانزدایی دانشگاه اردکان دانشکده منابع طبیعی
پریسا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه ارد
مریم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه اردکان
زهره زهیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه اردکان

چکیده:
بادها عموماً براساس درجه قدرتشان، سرعت، نوع نیرویی که موجب ایجاد آنها است و محل جغرافیایی که رخ میدهند و یا اثر میگذارند، دسته بندی میشوند. یکی از روشهای متداول جهت بررسی رژیم باد در یک منطقه استفاه از گلباد میباشد، که عبارت است از یک مدل گرافیکی که فراوانی، سمت و سرعت باد را درمنطقه مورد مطالعه به صورت سالانه، فصلی و حتی ماهانه نشان میدهد. به منظور بررسی رژیم بادهای شهرستانهای طبس و بشرویه و با استفاده از آمار بادسنجی ایستگاههای سینوپتیک این دو منطقه مورد تحقیق قرار گرفت. برای این منظور از ترسیم گلبادهای فصلی و ماهانه داده های ایستگاههای مذکور استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه، نتایج بادسنجی ایستگاه سینوپتیک طبس با وضعیت منطقه دارای انطباق بیشتری میباشد.