سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید زندنیا – کارشناس ارشد سازه های آبی
دکترمهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طرح های مهندسی رودخانه، کاربرد مدل های ریساضی جهت مطالعات هیدرولیکی جریان آبو رسوب عموما اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، ارزیابی درجه اطمینان شبیه سازی خصوصیات جریان با مدل BRI-STARS در مقایسه با کاربرد مدل HEC-RAS در شرایط یکسان( شرایط اولیه و مرزی مشترک هندسی وهیدرولیکی) بوده است. مدل HEC-RAS مدل جریان یک بعدی است و طرح های مهندسی رودخانه در سطح جهان از اعتبار و اطمینانکافی برخوردار است. مدل BRI-STARS مدل شبه دوبعدی (سطح افق) جریان آب و رسوب می باشد. اینمدل بااستفاده از فرضیه استقرار لوله های جریان در عرض رودخانه، قابلیت محاسبه خصوصیات جریان در چند زیر مقطع عرضی را برای شرایط جریان پایدار و ناپایدار دارد. از امتیازات مدل BRI-STARS کسب اطلاعات بیشتر درزمینه توزیع عرضی جریان آب و رسوب است.برای اجرای مدلها سه سطح مختلف جریان شاهد برای دو شرایط جریان پایدار و ناپایدار-در دو بازه رودخانهای (بازه های معرف از رودخانه های نیمه کوهستانیبا مواد بستری درشت دان، در رودخانه قشلاق و رودخانه چهلگزی-در بالادست سد مخزنی قشلاق سنندج) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج کلی تحقیق حاضر بیان می دارد که: خصوصیات جریان در دو مدل عموما در جریان پایدار بهتراز جریان ناپایدارمی باشد.