سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
دیاکو عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
محمد جواد نظری دلجو – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده:
ماندگاری و قطر گل، طول ساقه گل دهنده و ساقه های گلدهنده مستحکم و بدون عارضه خمیدگی از مهمترین شاخصهای کیفیت گل شاخه بریده ژربرا محسوب میشوند. اخیرا ارقام بسیار متنوع ژربرای شاخه بریده از نظر رنگ و شکل گلآذین و کیفیت پس ازبرداشت تولید و در سطح وسیعی در دنیا و از جمله ایران بهطور تجاری در حال کشت و عرضه میباشند. این آزمایش به منظور ارزیابی شاخصها و کیفیت پس از برداشت ۸ رقم مهم و تجاری پرکشت و کار در ایران (،‘Double Dutch’ ،‘Shimmer’ ،‘Stanza’ ،‘Intance’ ،‘Rozalin’ ،‘Guote’، ‘Peak Elegance’ و Tropic Blend) پس از کشت در شرایط گلخانه (آبکشت) و انتقال گلها به آزمایشگاه پس ازبرداشت و نگهداری آنها در شرایط یکسان در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار طراحی و اجرا گردید. براساس نتایج آزمایش شاخصهای قطر و ارتفاع ساقه گل دهنده، دوام عمر، قطر دیسک گل و کلروفیل کل به طور معنیداری تحت تاثیر رقم قرار گرفتند (۰/۰۱>P). برهمین اساس بیشترین قطر ساقه در نواحی بالایی، میانی و پاینی زیر گلآذین به ترتیب در ارقام (‘Peak Elegance و Double Dutch) بیشترین ارتفاع ساقه گلدهنده به ترتیب مربوط به ارقام (‘Double Dutch’ ،‘Guote و Intance’) بود. همچنین بیشترین دوام عمر در رقم استانزا مشاهده گردید. با توجه به تنوع بسیار زیاد ارقام ژربرا، شرایط اقلیمی متنوع در ایران و براساس نتایج آزمایش، غربالگری و شناسایی دقیق ارقام مورد کشت، انتخاب ارقام با سازگاری مناسب و کیفیت مطلوب نقش بسزایی در کاهش تلفات پس ازبرداشت و بهره وری دارد.