سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید هاشمی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مظاهر صفدریان – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مجتبی کافی – استادیار دانشکده دامپزشکی شیراز

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی کارآئی همزمان کردن فحلی با استفاده از روش های مختلف استفاده ازپروژسترون در خارج از فصل تولید مثلی انجام گرفت . ۹۰ راس میش قره گل به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی زیر قرار گرفتند . گروه اول ) تزریق عضلانی ۲۰ میلی گرم استات پروژسترون یک روز درمیان به مدت ۱۲ روز . گروه دوم ) استقرار سیدر داخل واژنی حاوی ۰/۳ گرم پروژسترون به مدت ۱۲ روز . گروه سوم) استقرار اسفنج داخل واژنی حاوی ۶۰ میلی گرم مدروکسی پروژسترون به مدت ۱۲ روز تمام میش ها در خاتمه تیمارها به میزان ۵۰۰ واحد بین المللی eCGبصورت داخل عضلانی دریافت کردند . درصد پاسخ فحلی در گروه اسفنج و سیدر بطور معنی داری بالاتر از پروژسترون تزریقی بود (۰/۰۵>P) . فاصله زمانی از خاتمه تیمار تا شروع فحلی بطور معنی داری در گروه پروژسترون تزریقی نسبت به گروه اسفنج و سیدر بالاتر بود(۰/۰۵>P) . طول دوره فحلی در بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت . همزمان سازی فحلی با سیدر یا اسفنج به همراه تزریقeCG در شرایط محل آزمایش بدلیل سهولت بیشتر و تراکم بالاتر فحلی می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت تولید مثلی در تلقیح مصنوعی گله های گوسفند قره گل در زمان مشخص مناسب باشد.