سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسینعلی علیخانی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

از مزیت های عمده ورمی کمپوست نسبت به کمپوست معمولی (سرد) می توان : عدم بوی نامطبوع pH، تعدیل شده، Ec کم وغلظت قابل جذب بالای عناصری چونP ،N و K را نام برد. بویژه اسیدهای آلی تولید شده در حین فرآوری ورمی کمپوست، اکثرًا کلات کننده های آلی هستند که عناصر غذایی ریزمغذی از جملهCu ، Zn ،Fe و… را بخود جذب نموده و به تدریج در اختیار گیاه
قرار می دهد ( ۱و ۲و ۵) در تولید ورمی کمپوست برخلاف فرآیند تولید کمپوست معمولی مرحله ترموفیلی که موجب حذف بخش اعظم عوامل بیماریزا از کمپوست می گردد وجود ندارد، در عوض کرم های کمپوستی با عبور کلیه مواد آلی از سیستم گوارشی خود، ورمی کمپوست را به کودی پاک و نسبتًا عاری از عوامل بیماریزا خصوصًا انواع حادی چون کلی فرم مبدل می سازد( ۵) مسلمًا ارزش غذایی ورمی کمپوست تولید شده تا حدود زیادی به نوع و ماهیت مواد اولیه بکار رفته بستگی دارد، لذا منبع غذایی مناسب کرم، بعلاوه مناسب ترین درصد اختلاط مواد غذایی مختلف می تواند نقش قابل توجهی در سرعت رشد، تکثیر و تغذیه کرم داشته و در نهایتورمی کمپوستی با کیفیت و مرغوبیت بالا تولید نماید( ۳ و ۶) هدف اصلی در این تحقیق مقایسه اثر مواد بستر متفاوت و نقش آن در رشد و تکثیر کرم و نیز مرغوبیت و میزان حاصلخیزی ورمی کمپوست و کمپوست معمولی (سرد) حاصله می باشد.