سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روشنک علی محمدی – دانشگاه الزهرا

چکیده:

تعیین کیفیت نتایج حاصل از آمارگیری ها به دلیل کاربرد گسترده آن ها در برنامه ریزی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای تعیین میزان دقت در آمارگیری ها لازم است واریانس نمونه گیری (علاوه بر واریانس غیر نمونه گیری) برآورد شود. برآورد واریانس نمونه گیری به طرح نمونه گیری و فرم برآوردگر بستگی دارد. این مقاله ضمن بررسی روش های برآورد واریانس در آمارگیری های پیچیده، به برآورد واریانس نمونه گیری داده های حاصل از دو روش گردآوری داده ها (یعنی روش جاری (تکمیل پرسشنامه) و روش ثبتی) در طرح هزینه و درآمد خانوار می پردازد. بدین منظور واریانس نمونه گیری یک برآوردگر نسبتی در این طرح آماری که دارای طرح نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای است، مدنظر قرار گرفته اسن. دلیل انتخاب برآوردگر مورد نظر در این طرح آماری، از لحاظ فنی پیچیدگی محاسبات و نیز کاربردهای متعدد آن در برنامه ریزی های اقتصادی است. پس از برآورد واریانس های نمونه گیری بر اساس داده های حاصل از دو روش گردآوری داده ها، آزمون مقایسه واریانس ها انجام شده است. این آزمون دقیق تر بودن روش ثبتی را قویا تایید می کند.