سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – بخشمهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس
نرگس فروغی نیا – بخشمهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس
احمد نجفی مریم نگاری – مجتمع متالورژ یپودر ایران

چکیده:

در بین مواد مختلف، فولادهای کم آلیاژ استحکام بالاHSLA)حاوی نیکل، مولیبدن و مس، نقش مهمی درتولید قطعات خودرو دارا می باشند. تولید اینگونه قطعات عموما از طریق متالورژیپودر و روش آلیاژ سازی پیشمخلوط کردن، انجام می گیرد. این پژوهش به مقایسه افزودن نیکل به دو صورت پی شآلیاژی وپیشمخلوط شده بر پودر افشانشی پایه آهنیWPL200که محتوی مولیبدن و مس پیش دیفوزیونی نیزمیباشد، میپردازد. در این راستا نمونههای استاندارد تستکششبا چگالی مختلفتهیه و در دمای ۱۱۲۰درجه بمدت ٤٠ دقیقه در کوره تسمه نقاله ای تحت اتمسفر اندوگاز، زینترشدند. نمونههای مذکور، تحت آزمایشهای متعددی از قبیل کشش، سختی و سایش قرار گرفتند. شکست نگاری نمونهها با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)و تعیین اندازه، شکل و توزیع حفرهها با میکروسکوپ نوری مجهز به آنالیز کننده تصویرImageAnalyzer)انجام شده است. تاثیر تغییر شرایط مختلف تولید بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی مذکور با توجه به میزان همگنی ریزساختار تعیین و تحلیل گردیده است