سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل پاکیزه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قاسمی فرد – دانشجوی دکتری فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش خواص اپتیکی پودر سرامیک Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 که با دو روش سنتی و سل ژل تهیه شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. پودرهای حاصل بوسیله روش هایFTIR,TEM, XRD و طیف سنجی Raman مشخصه یابی شدند. اندازه ذرات پودر در روش سل ژل حدود ۲۵nm و در روش سنتی در حدود چند میکرومتر تعیین گردیدند. نتایج نشان می دهد که پودرهای حاصل دارای ساختار فاز اورترومبیک اند. ضرایب شکست و خاموشی و تابع دی الکتریک پودرهای PZTی تهیه شده به کمک روابط کرامز- کرونیگ محاسبه و مقایسه شدند.