سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله ایمان مهر – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
احمد اسماعیلی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات

چکیده:

دانستن خصوصیات فیزیکی دانه های کلزا برای طراحی ادواتی که در انتقال جابجایی فرآوری و ذخیره این محصولبه کار می رود لازم است دراینمقاله برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه گیری و ارزیابیگردید درآزمایشها برای ۸ نوع واریته مختلف در ۵ سطح رطوبتی برپایه تر پارامترهای ابعاد محوری قطر متوسط هندسی سطح، سطح مقطع، حجم، کرویت، و شاخص شکل دانه ها در سه تکرار اندازه گیری شد. آنالیز واریانس داده ها نشان داد نوع واریته در سطح ۰/۰۱ برتمام پارامترها و میزان رطوبت برضریب کرویت و شاخص شکل درسطح ۰/۰۵ معنی دار است ارتباط بین خواص اندازه گیری شده و درصد رطوبت توسط روابط رگرسیونی بیان شد.