سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران آذری – کارشناس ارشد موسسه مطالعات فولاد نقش جهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفه
سیما امین الرعایا – کارشناس ارشد موسسه مطالعات فولاد نقش جهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفه
حسین ادریس – استادیار شرکت فولاد مبارکه
عباسعلی ابراهیمی – کارشناس شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

یکی از راه های کاهش آخال های غیر فلزی در فولاد استفاده از پودر تاندیش مناسب می باشد . پودرهای تانـدیش بازی که توانایی جذب آخال ها، حفاظت از ذوب در برابر اکـسیداسیون و جـذب گـوگرد را دارنـد ، بیـشتر مـوردتوجه قرار گرفته اند . در این پژوهش دو ترکیب پودر تاندیش بازی همراه با پـودر تانـدیش شـرکت ALSICALبرای ریختهگری مداوم فولادهای Al-killed در شرکت فولاد مبارکه اسـتفاده شـد . بـه منظـور مقایـسه پودرهـا از سرباره و ذوب تاندیش نمونه گیری شد . سپس هر سه ترکیب پودر تاندیش از نظـر جـذب آخـال هـای اکـسیدی، تأثیر بر ترکیب مذاب، قطع تماس ذوب با هوا، سازگاری با نسوز تاندیش و سرعت پخش شدن روی سطح مذاب مقایسه شدند و پودری که عملکرد مناسب تری داشت مشخص گردید