سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایران شیخ شعاعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی

چکیده:

ساختار سلول واحد دی آمین متقارن فوق توسط بلورنگاری اشعه X تعیینگردید. باز شیف N و N’ – ۱و۶ – دی آمینوهگزان – بیس سالیسیل آلدیمین در سیستم منوکلینیک متبلور می گردد و گروه فضایی آن P2 1/cمی باشد. ابعاد و مشخصات سلول واحد شبکه بلور آن به شرح زیر می باشد:
a=9.365(5)Å b=5.791(15)Å , c=16.042(4)Å ,a=90° , b=91.140, g=90° V=869.95(19)Å۳
mm-1. Z=2, d calc=1.238g cm-3 q=0.080 869.95(19) = 0.080 mm-I. A total of 5880 reflectionswere collected, from which 2063 were unique (R,,, = 0.0559). The structure was solved by direct methods (SHELXS-9h) and refined by full-matrix least-squares techniques against F~ (SHELXL-98). با بکارگیری یکی از روشهای نیمه تجربی مناسب ساختار ترکیب فوق بهینه شد و سپس نتایج حاصل از محاسبات با داده های بلور نگاری مورد مقایسه قرار گرفت.