سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین هاشمی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آسا ناهیدی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشها کاربردی در مطالع مخازن هیدروکربوری و همین طور ناهمسانگردی های زیر سطحی، مطالعه AVO می باشد که بر بررسی دامنه های بازتاب امواج (Rpp)pp استوار است. در سالهای اخیر این مطالعه بر امواح Rps و Rss نیز صورت گرفته است (۱۹۹۹،connolly) هدف کلی در مطالعه AVO جمع آوری اطلاعات از چگونگی تغییر دامنه های موج لرزه ای با زاویه فرود است. از آنجایی که دامنه بیانی از کمیتهای دیگر موج یعنی چگالی و سرعت می باشد همواره الگوریتمی مناسب برای معکوس سازی دامنه و تعیین کمیتهای مذکور مورد نیاز است.