مقایسه درصد جذب برش ناشی از نیروي زلزله

منظور از درصد برش جذب شده، نسبت مقدار برشی است که توسط شبکه خارجی یا هسته داخلی در هر طبقه تحمل می شود به کل برش وارده در هر طبقه. از آنجا که به علت اندرکنش سیستم سازه اي پیرامون و دیوارهاي برشی پیرامو ن هسته مرکزي، دیوارهاي برشی هسته رفتاري خمشی دارند، در بالا سازه پیرامونی به هسته مرکزي کمک می کند. به بیانی دیگر سازه پیرامونی رفتاري برشی داشته و بیشتر برش را در طبقا ت فوقانی تحمل می کند (شکل -۲ب). نم ودارهاي درصد ج ذب برش مدل ها براي هر شش مدل براي زلزله جهت X در شکل ۹ نشان داده شده است. با مقایسه میزان برش جذب شده توسط دیوار برشی و سازه هاي پیرامونی دیده می شود سهم برش جذب شده توسط لوله مهاربندي شده و سیستم شبکه قطري در مدل هاي سوم و چهارم چشمگیرتر است، لذا از سازه پیرامونی موجود استفاده بهینه می گردد. ای ن امر بیانگر مؤثر بودن سیستم هاي جدیدتر نسبت به قاب خمشی پیرامونی    می باشد.

از طرفی همانطور که در شکل ۹ براي مدل چهارم مشاهده می شود، جذب برش توسط دیوارهاي برشی بتنی هسته مرکزي در طبقه بیستم ۳۵ – درصد می باشد ییعنی نه تنها دیوارهاي برشی نیروي زلزله را جذب نمی کند بلکه تولید نیرو ي در جهت نیروي زلزله می نماید. به همین علت شبکه قط ي در طبقه بیستم در حدود ۱۳۵ در نیروي زلزله را جذب می نماید که چندان مناسب نی ست. براي رفع این نقیصه تصمیم گرفته شد که در طبقات ف وقانی، دیوارهاي برشی هسته مرکزي      قطع گردند. با ت حلیل هاي انجام شده، نهایتاً بهترین حالت بدست آمده، حذف دیوارهاي برشی بتنی اطراف هسته داخلی در دو طبقه فوقانی بوده است که در این حالت درصد جذب برش سیستم شبکه قطري در طبقات فوقانی ۱۰۰ درصد   شده و کلزلزله در دو طبقه آخر توس ط شبکه پیرامونی تحمل می شود.

این روش اقتصادي بوده و از لحاظ تغیی مکان نیز فرق چند انی مشاهده نمی ش ود. در مدل هاي پنجم و ششم در طبقات میانی که از کمربندهاي خرپایی بتنی استفاده شده است، درصد جذب برش ناشی از نیروي زلزله منفی می باشد. در این حالات به علت اضافه شدن کمربندهاي خرپایی بتنی در برخی از ترازها به ویژه بام سازه ها، درصد جذب برش منفی بیشتر از حالات قبل است و با وجود مهاربندهاي اضافی در این ترازها دیگر نیازي به وجود دیوارهاي برشی نیست. همانطور که در شکل هاي -۸و و -۸ه نشان داده شده است، مدل پنجم داراي سه تراز کمربند خرپایی بتنی و مدل ششم داراي دو تراز کمربند خرپایی بتنی است که مطابق نمودارهاي شکل ۹ نیز در این ترازها درصد جذب برش منفی شده است