سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مینا یوسفی داز – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید اکرم قادری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بنیامین ترابی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه دماهای کاردینال سبز شدن نخود تحت دماهای ثابت آزمایشگاه( ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد) و دماهای متغیر در مزرعه ( ۱۲ تاریخ کاشت)صورت گرفت. برای کمی سازی واکنش سرعت سبزشدن به دما در آزمایشگاه و مزرعهاز مدل دندان مانند استفاده شد. و با استفاده از این تابع دماهای کاردینال سبز شدن در شرایط آزمایشگاه و مزرعه تعیین گردید. دمای پایه برآورد شده در شرایط ثابت آزمایشگاهی ۶/۸ درجه سانتی گراد و در شرایط مزرعه ۳/۹ درجه سانتی گراد برآورد شدند که با هم تفاوت معنی داری داشتند. دمای مطلوب تحتانی در شرایط آزمایشگاه و مزرعه به ترتیب ۲۷/۵و ۲۱/۹ درجه سانتی گراد و دمای مطلوب فوقانی به ترتیب ۳۰/۳ و ۳۰/۲ درجه سانتی گراد برآورد شد که برای دمای مطلوب تحتانی، تفاوت معنی دار است. دمای سقف برآورد شده در شرایط آزمایشگاه و مزرعه به ترتیب ۴۰ و ۴۰/۶ درجه سانتی گراد بود که با هم تفاوت معنی داری نداشتند.