سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی قاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن شریفی – دانشجوی دوره دکتری
علی شفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن جولازاده – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر سیکلهای آنیل بین بحرانی مستقیم و پیوسته برروی ریزساختار فولاد دوفازی نوع کم کربن – منگنز دارst-52 پس ازانجام عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن برساختار میکروسکوپی وخواص مکانیکی مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است با استفاده از عملیات همگن سازی ریزساختار فریت – پرلیتی عاری از باندینگ درفولاد اولیه کربن منگنز دار بوجود آمد با عملیات نرماله کردن ریزساختاری شامل دانه های ریز از فریت و پرلیت بدست آمد.سیکلهای دوفازی کردن آنیل مستقیم و پیوسته دردماهای بین بحرانی مختلف موجب تهیه فولادهای دوفازی با کسر حجمی و مورفولوژی متفاوتی ازمارتنزیت شد نتایج مشاهدات ریزساختاری حاکیا ز این است که درعملیات آنیل بین بحراین به روش مستقیم فاز مارتنزیت عمدتا در مرزدانه های فریت تشکیل شده و به صورت پیوسته می باشد همچنیندرعملیات آنیل بین بحرانی به روش پیوسته این فاز به صورت کلونی هایدرشت تشکیل میشود. ساختار دوفازی بدست آمده توسط آنیل پیوسته دارای سختی بیشتری نسبت به آنیل مستقیم است.