سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجفقلی دبیری – دانشیار بخش علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خدیجه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

منظور تعیین استراتژی تغذیه کمکی که منجر به تولید بره های سنگین تر در زمان شیرگیری گردد، دو آزمایش در مجتمع کشاورزی رامین با استفاده از گوسفند عربی (میش مادر در زمان شیردهی یا بره های شیرخوار ) صورت گرفت . در آزمایش اول در یک طرح کاملا تصادفی از ۵۰ راس بره نر شیرخوار تک قلوی زایش پائیزه با شرایط مشابه به منظور تاثیر تغذیه کمکی بر رشد بره ها استفاده گردید . بره ها به ۵ گروه متعادل تقسیم شدند . ۴گروه از بره ها تحت چهار تیمار غذای کمکی پرکنسانتره، مشابه از نظر مواد مغذی ولی مختلف از نظر منب ع پروتئینی قرار گرفتند، ولی گروه پنجم (شاهد) بصورت بومی نگهداری شدند . بره ها تا سن از شیرگیری هر دو هفته یکبار توزین شدند . غذای کمکی مصرفی نیز روزانه توزین گردید . در آزمایش دوم تاثیر تغذیه کوتاه مدت در ابتدای شیردهی میشهای عربی روی رشد بره های شیرخوار بررس ی شد . در یک طرح کاملا تصادفی از تعداد ۲۷ راس میش چهار ساله تک قلوزای زایش پائیزه با شرایط یکنواخت استفادهگردید. میشها به سه گروه ۹ راسی تقسیم و به مدت یکماه پس از زایش علاوه بر چرا در مزارع با سه سطح غذای کمکی به میزان ۰ ، ۳۵۰ و ۷۰۰ گرم در روز تغذیه شدند . میشها و بره ها از زمان زایش تا زمان شیرگیری در هفته ۱۲ هر دو هفته یکبار توزین گردیدند . در آزمایش اول کلیه گروه های بره های آزمایشی تغذیه شده با غذای کمکی بطور معنی داری از افزایش وزن روزانه بیشتری نسبت به بره های گروه شاهد برخوردار بودند، بطوریکه بره های تغ ذیه شده با جیره حاوی منبع پروتئینیکنجاله پنبه دانه حدود ۵۰ گرم اختلاف رشد روزانه با بره های گروه شاهد داشتند ( ۱۹۵ در مقابل ۱۴۸ گرم). میانگین غذای کمکی مصرفی روزانه درچهار گروه بره های آزمایشی ۲۶۰ گرم بود . در آزمایش دوم بره های میشهای تغذیه شده با غذای کمکی ۳۵۰ یا ۷۰۰ گرم در روز نسبت به بره های و ، میشهای گروه شاهد (بدون تغذیه کمکی ) بطور معنی داری رشد روزانه بیشتری داشتند ( ۱۹۸ ، ۲۰۴ و ۱۶۵ گرم ). نتایج این دو آزمایش نشانگر آن است که استراتژی تغذیه کمکی به هر دو روش تاثیر مثبتی روی تولید بره های سنگین تر دارد . هر چند که هزینه مصرف غذا در روش دوم (در میشهای با تغذیه کمکی ۳۵۰ گرم در روز به مدت یکماه ) نسبت به روش اول ( ۲۶۰ گرم غذای کمکی روزانه در حدو ۱۰۰ روز) کمتر می باشد.