سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار تقوی پوریان آذر – کارشناس ارشد میکروب شناسی
محمدرضا نهایی – استادمیکروب شنای ، دانشکده پزشکی ، آزمایشگاه باکتر ی شناسی مرکز تحقیق

چکیده:

دترجنت ها موادی هستند که به میزان قابل ملاحظه ای دارای خاصیت پاک کنندگی می باشند. همه ساله مقدار بسیار زیادی دترجنت تهیه شده و به مصرف می رسد ، سرانجام به خاک و منابع اب سرازیر می شود و موجب آلودگی محیط زیست می گردد . آلکیل بنزن سولفونات خطی ( Linear Alkylbenzene Sulfonate =LABS )ماده ای است که بعنوان سورفکتانت در دترجنت های آنیونی استفاده می شود که به عنوان یکی از آلاینده های محیط زیست به شمار می رود. در این پژوهش ، توانایی دوباکتری سودوموناس و آئروموناس در تجزیه آلکیل بنزن سولفات خطی LABS مورد مطالعه قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. در این تحقیق ، برای میزان تجزیه زیستی LABS توسط باکتری ها از روش MBAS) Methylene Blue Active Substance ) استفاده شد . در این روش سویه هایی از سودوموناس و آئروموناس در ظرفی محتوی محیط کشت پایه و ماده سورفکتانت مورد آزمون تلقیح شدند و بعد از طی دو مرحله سازگاری ، درصد سورفکتانت حذف شده توسط باکتریها اندازه گیری و سپس مورد مقایسه قرار گرفت . نتیج این تحقیق نشان داد که میزان حذف ماده LABS توسط باکتری Pseudomonas fluorescens و ۷۷/۹۵% بود ، در حالیکه باکتری Aeromonas sp تنها قادر به حذف ۲۳/۱% از LABS موجود در محیط رشد بود . به عبارت دیگر ، نتایج آزمایش حاکی از قدرت بالای باکتری Pseudomonas fluorescens جهت حذف LABS ازسیستم های فاضلاب می باشد. همچنین باکتری P.aeruginosa نیز توانایی حذف و تجزیه LABS را به میزان ۴۴/۸۵% داشت که حدودا نزدیک به نیمی از LABS موجود در محیط رشد را حذف کرده بود . باکتری P.putida نیز ۶۷/۵% از LABS را تجزیه کرده بود. در طی ۸ روز دوره تجزیه پذیری زیستی ، باکتری های سودموناس در مقایسه با باکتری های آئروموناس توانایی بیشتری در جهت حذف LABS نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که باکتری آئروموناس نسبت به گونه های سودوموناس توانایی کمتری برای حذف ماده LABS داشته است و در بین گونه های سودموناس گونه ، Pseudomonas fluorescens دارای توانایی بالایی جهت تجزیه زیستی LABS بود.