سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شیوا شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی ،دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران
سهراب ایمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران
جهانشیر شاکرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:
کنترل میکروبی از جمله روشهای مبارزه بیولوژیک است که امروزه با با توجه به اثرات زیان بار سموم شیمایی مصنوعی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این آزمایش اثر غلظت های کشنده و زیر کشندگی دو جدایه Ptcc5197 ، Iran441c قارچ Beuvaria bassiana روی دو مرحله زیستی زنبور Habrobracon hebetor شامل شفیره، حشرات بالغ مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمایی ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۵ درصد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ غلظت و هر غلظت در ۵ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که جدایه ptcc5197 روی مرحله شفیره پارازیتوئید خیلی اثرگذار نبود نکته قابل توجه این تحقیق این بود که جدایه مذکور در غلظت بالا سبب تلفات کامل و صد درصدی زنبورهای بالغ شد اما جدایه Iran 441c اثری روی بالغین نداشت. از اینرو که سازگاری بین مرحله حشره بالغ و قارچ در جدایه Iran 441c وجود دارد که ، استفاده همزمان این دو عامل در شرایط مزرعه امکان پذیر است.