سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید سهیلی وند – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
یوسف آقایف – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
علی محمد شکیب – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمد فتحی قره بابا – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تعداد گل در زعفران از عوامل بسیار مهم در میزان عملکرد می باشد. براساس منابع موجود تعداد گل با وزن پیاز مادری همبستگی مثبت دارد . هدف از این تحقیق مطالعه تعداد گلهای تولید شده هر بوته با توجه به وزن پیاز مادری آن است . بدین صورت که پیازهای دو منطقه قائن و گناباد براساس وزن در گرو ه های مختلف سه، چهار، پنج ، شش و هفت گرم قرار گرفتند . پس از گلدهی تعداد بوته های بدون گل، یک گل ، دو گل ، سه گل و از سه گل بیشتر با نمونه گیری تصادفی از هر تکرار شمارش و بصورت فا کتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . در بین جمعیت ها در صفات بدون گل، یک گل و سه گل اختلاف معنی داری وجود داشت . در مورد وزن پیاز مادری ، فقط در صفت سه گل اختلاف معنی داری مشاهده شد که پیازهای هفت گرمی نسبت به گروه های با وزن پیاز کمتر تعداد بوته های سه گل بیشتری داشتند . اثر متقابل جمعیت و وزن پیاز مادریدر صفت یک گل و سه گل معنی دار بود.