سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امیر عربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک – کارشناس تحقیقات گیاه پزشکی پژوهشکده ملی گل و گیا
زهرا رفیعی کرهرودی – استادیار، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
بهزاد ادریسی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی

چکیده:
امروزه بدلیل مشکلات ایجاد شده توسط علف کش ها، تمایل زیادی برای توسعه رو ش های جایگزین برای کنترل علف ها ی هرز وجود دارد . به همین منظور برای بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آفتابدهی و شیمیایی در کنترل علفهای هرز گل شاخه بریده گلایول، آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی اجرا شد. تیمارها شامل، تیمار شاهد بدون آفتابدهی و علفکش، آفتابدهی در سه سطح(شامل: دو، چهار و هشت هفته با صفحات پلاستیک پلی اتیلن شفاف) و تیمارهای شیمیایی شامل علفکشهای دیورون پودر وتابل ۸۰ % ، اکسی فلورفن، پاراکوات مایع ۲۰ % ، اکسادیازون مایع ۱۲ %، آترازین پودر وتابل ۸۰ % و استامپ امولسیون ۳۳ % در غلظت های توصیه شده بودند. نتایج نشان داد که آفتابدهی به مدت هشت هفته تر اکم علف های هرز را بطور معنی داری با میانگین ۰/۳۳۳ بوته در مترمربع در مقایسه با شاهد با میانگین ۵/۲ بوته در مترمربع کاهش داده است. همچنین تیمار هشت هفته آفتابدهی ارتفاع شاخه گل را بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد و همچنین تیمارهای علفکش افزایش داده است. تیمار هشت هفته آفتابدهی قطر ساقه گل، تعداد گلچه، قطر زیر خوشه گل، وزن تر، وزن خشک و همچنین درصد کیفیت گل را بطور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد. علاوه بر این با توجه به جدول مقایسه میانگین ها مشاهده می گردد استفاده از سموم علف کش باعث کاهش رشد گیاه از نظر ارتفاع گردید و درصد سوختگی گل را در تیمار علف کش دیورون بصورت معنی دار( به میزان ۶۰ درصد نسبت به تیمار شاهد) افزایش داد. در مجموع تیمارآفتابدهی با خاک مرطوب به مدت هشت هفته بهترین تیمار برای کنترل علفهای هرز مزارع گلایول بود.