سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی – گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلا
ابراهیم رحیمی – گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلا
مهسا انصاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

این مطالعه با هدف مقایسه دو روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره و آنالیز پوششی پتانسیومتری در انداز هگیری سرب و کادمیم در عضله ماهی انجام شد. به این منظور ۴۰ نمونه عضله ماهی از ۴۰ ماهی صید شده از تالا بهای استان چهار محال و بختیاری مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه ها مطابق دستورالعملشرکت سازنده دستگاه آنالیز فلزات سنگین به روش پتانسیومتریک و مرجع AOAC آماده سازی و مقادیر سرب و کادمیم آنها مورد سنجش قرار گرفت. میانگینمیزان سرب و کادمیم در عضله ماهیان موردمطالعه در روش آنالیز پوششی پتانسیومتری به ترتیب ۹۹ / ۹۷ و ۳۱ / ۶۰ و در روش جذب اتمی کوره به ترتیب ۱۰۰/۴۸ و ۰۲ / ۶۱ میکروگرم در کیلوگرم به دست آمد. نتایج آزمون t نشان داد اختلاف آماری معناداری در سطح ۰۵ / P<0 بین مقادیر بدست آمده در دو روشآزمایش شده وجود ندارد. لذا با توجه به هزینه های پایین تر سنجش فلزات سنگین در روش پتانسیومتری، این روش نیز به عنوان یک روش مناسب در اندازه گیری فلزات سنگین توصیه می شود