سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل کاظمی طالکویی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی گیلان ، کارشناس ارشد جنگلداری
بهرام امیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد – گروه کشاورزی– دانش
بهروز رسولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد – گروه کشاورزی– دانش
محمد دهداردرگاهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان – دکتری علوم محیط زیست

چکیده:

جنگل به عنوان یکی از منابع تجدید شونده بوده و دوام ، بقا و پایداری آن بر پایه تجدید حیات واستقرار زادآوری همراه است.به خصوص در جنگل های مخروبه و نیمه مخروبه این مساله اهمیت بیشتری دارد. دخالت در این عرصه ها برای استقرار زاداوری با گونه های مورد نظر جنگلی در راستای اهداف احیاء جنگلهای مخروبه و نیمه مخروبه با برش های حفره ای و لکه ای امری ضروری است .در این مطالعه تعداد ۹ لکه بهره برداری شده در منطقه رشته رود رودبار مورد بررسی قرار گرفت و خصوصیات نهالهای داخل آنها شامل نوع گونه ،ارتفاع و فراوانی درقالب طرح پلات های دوبار خرد شده (باقی گذاشتن سرشاخه ها، وجود درخت مادری )اندازه گیری شد و سپس با استفاده از نرم افزارGeneral Linear Model و آنالیز SPSS آنالیز عمومی مدل خطی)تجزیه تحلیل شد .نتایج نشان داد که اختلاف بین میانگین ارتفاع و فراوانی زادآوری گونه های مرغوب با نامرغوب و همچنین گونه های با سرشت نورپسند با نیمه نورپسند و نیمه سایه پسند در حالت حضور و عدم حضور درخت مادری در بسیاری ازمقایسه ها معنیدار بود،درحالیکه با باقی گذاشتن سرشاخه در برداشت فقط میانگین ارتفاع زادآوری گونه ها اختلاف معنیداری داشت .