سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین دهقانی سانیج – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

جداسازی تغییرات انرژی در مزرعه برای جداسازی تبخیر و تعرق از تبخیر – تعرق دارای اعمیت می باشد. بدینمنظور در یک ازمایش مزرعه ای شدت گرمای نهان یک مزرعه ذرت، آسمانه گیاهی و سطح خاک با دو روش اندازه گیری و موردد مقایسه قرار گرفتند. در روش اول شدت گرمای نهان از مزرعه ذرت و سطح خاک با استفاده از روش بیلانانرژی نسبت به بوون اندازه گیریو سپس شدت گرمای نهان آسمانه گیاهی بر اساس اختلاف بین شدت گرمای نهان مزرعره و سطح خاک تعیین گردید. در روش دوم لایسیمتر وزنی و جریا ن سنج شیره گیاهی بترتیب برای اندازه گیری شدت گرمای نهان از مزرعه وآسمانه گیاهی بکار برده شد. سپس شدت گرمای نهان سطح خاک بر اساس اختلاف بین شدت گرمای نهان مزرعه و اسمانه گیاهی تعیین گردید. یکنواختی (R2) بین شدت گرمای نهان مزرعه اندازه گیر شده با دوروش برابر با ۰/۷۱ و مقدار آن برای اسمانه گیانه برابر با ۰/۷۴ بود. اما نتایج نشان دهنده یکنواختی پایین (R2=0/36) بین شدت گرمای نهان سطح خاک بود. در روش اول شدت گرمای نهان از مزرعهدر مقیاسه بااطلاعات لایسیمتر ۱۱% کمتر و شدت گرمای نهان ازآسمانه درمقایسه با جریان سنج شیره گیاهی ۲% بیشتر براوردگردید، که نتیجه آن براورد پایین شدت گرمای نهان ازسطح خاک بود.در یک مقیاس روزانه، نتایج بهتری حاصل گردید و مقدار خطای نسبی برای شدت گرمای نهان مزرعه و آستانه زراعی بترتیب برابر با ۱۹% و ۱۷% بود. نتایج همچنین نشان داد گرمای محسوس سطح خاک مهمترین عامل در بیلان انرژی وتعرق از گیاه بوده است. (۳۱%) روش اول به عنوان روشی جدید برایمطالعات انرژی بین خاک و استانه گیاهی بوده که در آن کلیه اندازه گیری ها در سطح مزرعهو با هزینه ای بسیار پایین تر صورت می گیرد.