سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی هاشمی شاهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی- دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد منعم – دانشیار گروه سازههای آبی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارتقاء عملکرد شبکههای انتقال آب یکی از راهکارهای اساسی در صرفهجویی در منابع آبی کشور میباشد که با اجرای مناسب عملیات بهرهبرداری و نگهداری در شبکهها تحقق مییابد. در حال حاضر ملیات بهرهبرداری و نگهداری بدون توجه به ویژگیهای مختلف مکانی شبکه اجرا میشود. هدف از این تحقیق ارائه یک معیار کمی جهت تعیین مناطق همگن شبکه بر اساس پارامترهای فیزیکی کانالهای انتقال میباشد. این کار سبب سازماندهی مطلوب و اولویتبندی تخصیص اعتبارات جهت اجرای عملیات مذکور می شود. در این تحقیق از الگوریتمهای خوشهبندی فازیGK و C-means به منظور دسته بندی اشیا بر اساس میزان مشابهت بین آنهااستفاده شده است. ماتریس دادههای ورودی مدل خوشهبندی در این تحقیق مربوط به شبکه آبیاری قزوین بوده که یک ماتریس۵~۱۶۲بعدی است که ردیفهای آن بیانگر بازههای کانالهای انتقال و ستونهای آن بیانگر برخی ویژگیهای فیزیکی بازههای مذکور میباشد. خروجی این مدل، خوشههای ایجاد شده و ماتریس مقادیر عضویت هر کدام از بازههای کانال انتقال به خوشههای ایجاد شده میباشد معیارهای صحتسنجی خوشهبندی نشان دادند، الگوریتمGKروش مناسبتری جهت خوشهبندی اجزا این شبکه میباشد. تکنیک خوشهبندی میتواند به عنوان ابزاری هوشمند جهت برنامهریزی مناسب عملیات بهرهبرداری و نگهداری در اختیار مدیران بهرهبرداری شبکه قرار گیرد.