سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم نقدی – کارشناس ارشد شرکت کشت وصنعت نیشکر امام خمینی(ره) خوزستان
سیدجواد ساداتی نژاد – استادیار، دانشگاه شهرکرد-گروه منابع طبیعی
محمد شایان نژاد – استادیار، دانشگاه شهرکرد- گروه مهندسی آب

چکیده:

با توجه به اهمیت داشتن سری آماری کامل و بدون نقص داده¬های هیدرولوژیکی مانند دبی جریان رودخانه¬ها در مطالعات هیدرولوژی، برطرف ساختن خلأهای آماری و تخمین داده¬های گمشده لازم و ضروری می¬باشد. دست یافتن به یک روش مناسب که بتواند تخمین درست و قابل اطمینانی ارائه نماید مستلزم بررسی روش¬های مختلف پیشنهاد شده در این خصوص می¬باشد. در تحقیق حاضر روش رگرسیون خطی چندمتغیره که در آن برآورد داده¬های گمشده یک ایستگاه بر اساس رابطه رگرسیونی بین آمار موجود ایستگاه و ایستگاه¬های فاقد خلأ آماری مجاور آن می¬باشد و روش استفاده از خودهمبستگی(Autocorrelation) که در آن برآورد داده¬های گمشده از رابطه رگرسیونی بین داده¬های ایستگاه در دوره مورد نظر و دوره¬های قبل و یا بعد از آن که دارای بالاترین ضریب خودهمبستگی باشند صورت می¬گیرد، مقایسه گردیده است. نتایج بررسی این روش¬ها در بازسازی داده¬های دبی ماهانه ایستگاه هیدرومتری اهواز با کمک دو آماره میانگین قدرمطلق مربعات خطا(Root Mean Squire of Error) و درصد میانگین انحرافات نسبی (Mean Relative Deviation) نمایانگر برتری دقت روش رگرسیون چند متغیره نسبت به روش خودهمستگی می¬باشد.