سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر اکبری – شرکت پتروشیمی جم – واحد مهندسی ایران
سپهر صنایع – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک ایران

چکیده:

صرفه جویی در مصرف انرژی همیشـه در طراحـی فرآینـدها اهمیت داشته اسـت . روشهـای گونـاگونی بـرای طراحـی و تحلیل شبکههای مبدل هـای حرارتـی بـا هـدف گـذاری هـای گوناگون و با الگوریتم های ساده و متفاوت ارائه شـده اسـت . روش پینچ به همراه تحلیل الباقی مسـاله یکـی از کارآمـدترین روش های طراحی است کـه بـر اسـاس یـک دسـتورالعمل و روش تکراری و ابتکاری بنا شده است و بطور وسیعی استفاده میگردد . نقطة قوت آنالیز پینچ استفاده از اطلاعات سیستم کـه توسط منحنی های ترکیبی و ترکیبی عالی نشـان دا ده میشـوند، می باشد . روش بلوک، یا معیار هدف مسـاحت، روش حـداقل مساحت را معرفی می کند . دفعات تکـرار محاسـبات در روش بلوک کمتر از روش پینچ است اما تقریب همراه شده با روش طراحی بلوک، به روش پینچ مزیتی نسـبی درمقایسـه بـاروش بلوک می بخشد . دراین مقاله روش طراحـی پیـنچ و بلـوک برای اصلاح شبکه جریانهای واحـدبوتن ۱- پتروشـیمی تبریـز بکار برده می شود . نتایج بدسـت آمـده مزیـت و کـارائی روش پینچ را نمایان می سازد