سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد علی زنگنه اسدی – دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری
حمیده گلکار استادی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری
محمدابراهیم شادمهری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
با بررسی فرسایش و برآورد رسوب با استفاده از مدلهای برآورد فرسایش و رسوب میتوان تا حدودی از این فرسایش جلوگیری کرد. در این پژوهش دو مدل EPM و مدل فورنیه در حوضه بار نیشابور مورد بررسی قرارگرفت. در روش کار EPM در منطقه بار نیشابور پس از محاسبه پارامترهای موجود در مدل EPM میزان فرسایش حاصل شد. همچنین مدل فورنیه نیز بر اساس مناطق اقلیمی بصورت کمی کیفی میزان دبی سالانه رسوب حدود ۲۰۲٫۷۴ تن در کیلومتر مربع در سال بدست آمدکه با مقایسه این دو روش و همچنین بررسی وارزیابی هرمدل در منطقه میزان کارایی هر یک از مدلها و مناسب بودن آنها در منطقه مورد نظر مشخص شد.