سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا حبیبی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تک یاخته شناسی، کرج
رضا هاشمی فشارکی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تک یاخته شناسی، کرج
کسری اسماعیل نیا – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تک یاخته شناسی، کرج
صغری بزرگی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تک یاخته شناسی، کرج

چکیده:

تک یاخته های خونی نسجی گروه Apicomplexa از بیماری زا ترین عفونتهای انگلی در دامهای نشخوار کننده می باشند. بیماری های حاصل از عفونت تک یاخته های بایزیا و تیلریا در نسوج مختلف خون، مغز و دستگاه رتیکولواندوتلیال بدن دامهای اهلی شامل گاو، گاومیش، بز و گوسفند به عنوان میزبا های مهره دار خسارات و تلفات بسیاری واردمی کنند. لازمه اعمال روش های کنترلی و پیشگیری از کلیه عفونت ها شناسایی دقیق و سریع عامل بیماری زا در نمونه های تهیه شده می باشد. روش های میکروسکوپی، سرولوژی و مولکولی همگی دارای مزایای خاص خود می باشند بطوریکه سهولت نمونه برداری، رنگ آمیزی و بررسی مستقیم انگل بر اساس خصوصیات شکل شناسی تک یاخته، ویژگی مفید شیوه میکروسکوپی در شناسایی تک یاخته های بیماریزا می باشد. در روش سرولوژی با تعیین عیار آنتی بادی اختصاصی به وجود آمده بر علیه تک یاخته می توان با استفاده از آزمونهایی چون IFAT وELISA به بررسی های اپیزئوسی حتی در نمونه های فاقد جرم بیماری زا در سطح جمعیتهای مورد مطالعه پرداخت. روش های مولکولی با بررسی ساختار اسید نوکلئیک تک یاخته بیماری زا نه تنها به جستجوی بسیار دقیق و حساس آلودگی در نمونه های مشکوک می پردازد بلکه اساس طبقه بندی جدیدی را در مبنای توالی DNA تک یاخته پایه گذاری کرده است. در این مطالعه مقایسه روشهای متداول انگل شناسی نظیر بررسی های میکروسکوپی و سرولوژی IFAT با روشهای مولکولی شامل Sequencing, Restriction Analysis, nested- PCR, PCR قطعات به دست آمده مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته شد و ضمناً میزان قرابت توالی های اسید نوکلئیک به دست آمده از سویه های محلی با توالی های ثبت شده در بانکهای اطلاعاتی ژن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.