سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد ایروانی – دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی
عبدالمجید شیخی – دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

در فضای جامعه سامانه های مختلف اجتماعی شکل می گیرند که هرکدام دارای مراتب و مدارج وجودی مختلفی هستند درجات مختلفی از عمق و ماندگاری دارند چند عامل مهم در ثبات، دوم و پرتوزایی تشکلها نقش دارند که عبارتنداز: زمینه یا بستر تشکیل سامانه، عامل غایت هدف، عامل قداست، عامل اثربخشی و خلق ارزش افزوده عام اجتماعی، عامل بستر و ضرورت تاریخی تشکیل سامانه و عامل یا زمینه اجتماعی ، موضوع این مقاله شناخت ساختار ذاتی و جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخگویی یک تشکل نهادی ماندگار با رویکردی به یک نهاد نمونه چون جهادسازندگی ومقایسه ان با ویژگیهای کارکردی در شرایط مختلف یک دستگاه یا تشکل رسمی و نیمه رسمی سنتی است برای شناسایی ویژگیها در تشکل از روش بررسی مدارک و اسناد یافته های تاریخی و تحقق یافته و ثبت شده در ادبیات موضوع استفاده می شود همچنین در جهت تکمیل اطلاعات حاصل شده از نظرات اندیشمندان و خبرگان جهاد سازندگی به عنوان جامعه نمونه اماری استفاده شده است رویکرد این مقاله ارزشی و علمی است در بخش دوم ویژگیهای دو سامانه نهادی و سنتی نوشته شده است در بخش سوم استدلال می شود که چگونه از مقایسه این دو دسته ویژگی نتایج استنباط می شوند. بهعبارت دیگر مسئله اصلی را باید در ناکارامدی تشکلهای سنتی در بدنه و پیکره دولت جستجو نمود نه در شاخصهای دیگری که اهمیت آنها بسیار کمتر است.