سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
علی اکبر محمودی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

آزمایش سازگاری دو گونه ماشک (V. Ervilia & V. Sativa) هر کدام با ١٥ ژنوتیپ در دو آزمایش جداگانه در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۱-۸۰ در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان (بجنورد) به مرحله اجرا در آمد. در این آزمایش از صفات میزان پوشش گیاهی ، تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی ، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، عملک رد بیولو ژیک و عملکرد دانه یادداشت برداری های لازم به عمل آمد . داده ها در قالب بلوک های کامل تصادفی تجزیه شدند و مقایسه میانگین به روش دانکن صورت گرفت. در آزمایش V. Ervilia در بین ژنوتیپ ها از لحاظ میزان پوشش گیاهی ، تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی، عملکرد د انه و عملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت ، به طوریکه در این آزمایش ژنوتیپ های شماره ١٤ و ١٥ بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولو ژیک را نسبت به سایر ژنوتیپ ها دارا بودند . در آزمایش V.Sativa در بین ژنوتیپ ها غیر از ارتفاع از لحاظ بقیه صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود داشت به طوریکه در این آزمایش ژنوتیپ شماره ١ از نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولو ژیک نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتر بود .به طور کلی ژنوتیپ های آزمایش V. Ervilia از نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از ژنوتیپ های آزمایش V.Sativa برتر بودند.