سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

البرز امیرصادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواددانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش ذوب و الیاژسازی سطحی چدن داکتیل استمپر با فرو کرم کم کربن توسط فرایند TIG مورد بررسی قرارگرفت. در این راستا ساختارهای ایجاد شده در ناحیه ذوب سطحی تغییرات میکروسختی این ساختارها و همچنین مقاومت به سایش آنها مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج نشان میدهند که پس از ذوب سطحی ADI یک ساختار لدبوریتی در منطقه ذوب و منجمد شده سطحی تشکیل می گردد که با افزایش گرمای ورودی از ۱۵٫۲ به ۱۰٫۲ کیلوژول برسانتی متر این ساختار درشت دانه تر شده که موجب کاهش سختی از ۸۹۶ به ۷۶۶ ویکرز می گردد از طرف دیگر در الیاژ سازی سطحی با فروکرم با افزایش گرمای ورودی ساختارهای مختلفی تشکیل شدکه به ترتیب عبارت بودند از ساختار هایپریوتکتیک شامل زمینه ای یوتکتیکی استنیت و کاربیدهای ثانویه (Fe,Cr)7C3 به همراه کاربید های اولیه (Fe,Cr)7C3 و با سختی ۱۰۷۸ تا ۹۹۴ ویکرز بسته به درصدهای کاربید های اولیه ساختار هیپویوتکتیک شامل همان زمینه یوتکتیکی به همراه استنیت باقیمانده با سختی ۶۲۵ ویکرز و در نهایت ساختاری لدبوریتی که دارای مورفولوژی متفاوتی سوزنی از ساختار لدبوریتی ذوب سطحی با سختی ۸۹۶ ویکرز بود.