سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
افسانه اکبرزاده – دبیر تربیت بدنی شهرارومیه
شعله کیا – دبیر ریاضی شهر ارومیه

چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه رابطه بین سازگاری اجتماعی، خودپنداره، پذیرش همسالان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر ارومیه است جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر متوسطه سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مدارس غیردولتی ناحیه یک شهر ارومیه بود. حجم نمونه ای ۱۲۰ نفری به صورت خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت از مقیاس سازگاری اجتماعی آزمون شخصیت کالیفرنیا، مقیاس خودپنداره ساراسوت، معدل نمرات سال قبل و نیمسال اول جاری هر دانش آموز به عنوان شاخص های پیشرفت تحصیلی درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد متغیر خود پنداره، سازگاری اجتماعی و پذیرش همسالان قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییر پذیری معدل کل سال قبل دانش آموزان است.