سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید جلیل وند – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

در منطقه خوشامیان چالوس ۳۶درجه و ۳۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض شمالی ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه و ۱۵ثانیه طول شرقی جهت ازمایش سازگاری جنگلکاری با گونه صنوبر صورت گرفته بود برای مقایسه دو گونه کبوده شیرازی populus alba L. و سفید پلت caspica bomm و populus از جنبه رشد سالیانه و متوسط از چوب آها در بن سه متر اول دوم سوم و چهارم و … تا جایی که درخت چندشاخه نشده باشد دیسکتهایی به ضخامت ده سانتی متر نمونه برداری و قطر برابر سینه و ارتفاع کل درختان اندازه گیری شد از کلاسه بندی یک طرفه طرح کاملاتصادفی به منظور انالیز واریانس رشد دو گونه و از روشهای مقایسات یگانه t-test و چندگانه LSD جهت تعیین وجه تمایز میانگین رشد دو گونه استفاده شد. بطور کلی میزا ن رویش قطری سفید پلت نسبت به کبوده شیرازی تفاوت بسیار معنی داری داشت گونه سفید پلت دارای رشد منظم تر و نوسانات رشدی کمتر ی نسبت به کبوده شیرازی بود بطوریکه تفاوت معنی داری بین سالهای مختلف در ارتفاعات متفاوت آن دیده نشد. درحالیکه در پنج سال اول رشد کبوده با سالهای ۷ ، ۸ و ۹و۱۰ تفاوت معنی داری داشتند.