سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرادی – کارشناس ارشد مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
مهدی ابراهیمیان – کارشناس ارشد مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
فخرالدین اشرفی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق رفتار اکسایش سیکلی پوشش های نیکل – آلومیناید که به روش های نفوذی و اسپری پلاسمایی بـر پایه فولاد زنگ نزن AISI403 ایجاد شـده انـد ، در هـوای ایـستای کـوره و در دمـا هـای ۸۵۰ ° C و ۱۰۵۰ ° C تحـت بررسی قرار گرفته است . سیکل ها شامل ۱۵ ساعت قرارگیری در دمای کوره و ۱۵ دقیقـه در دمـای محـیط بـود . بـا تعیین اختلاف وزن نمونه هـا قبـل و بعـداز هـر سـیکل سـینتیک پیـشرفت اکـسایش بررسـی گردیـد . آزمـون هـای اکسیداسیون به مدت ۶۰ ساعت به طول انجامید . مشاهده گردید که در دمای ۸۵۰ ° C ، هـر دو پوشـش چـسبندگی خود به فلز پایه را حفظ کرده اند با این تفاوت که نرخ اکسیداسیون پوشش اعمال شده به روش اسـپری پلاسـمایی بیشتر اسـت . همچنـین ملاحظـه گردیـد کـه در دمـای ۱۰۵۰ ° C بعـد از اعمـال سـیکل چهـارم ( بعـد از ۶۰ سـاعت حرارت دهی ) پوشش اسپری پلا سمایی ترک خورده و از روی سطح فلز پایه جدا شد در حالی که پوشش اعمـال شده به روش نفوذی همچنان چسبندگی خود به فلز پایه را حفظ کرده بود .