سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

استفاده از سیستم های مهاربندی )همگرا و واگرا ( یک روش متداول مقاوم سازی ساختمانها در برابر بارهای جانبی ( میباشد. یک نوع از مهاربندیهایی که بسیار رایج شده است ، مهاربندی )دروازهای Y شکل می باشد که شبیهمهاربندهایz و k شکل هستند، با این تفاوت که اعضاء آن دیگر مس تقیم نبوده و از نقطه ای با شیبهای مختلف به هممتصل و انتهای دیگر آن ها به محل اتصال تیر و ستون وصل می شو د. این نوع مهاربند ها از نظر معماری بر سایر مهاربندها ارجحیت دارند ولی هنوز اطمینا ن کافی از لحاظ سختی، مقاومت و شکلپذیری این نوع مها ربندها بوجود نیامده است و ضوابط مدونی نیز در این خصوص وجود ندارد؛ لذا بررسی رفتار آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . از جمله موارد نیازمند بررسی، عملکرد غیر خطی قاب با این نوع مهاربندی ، ضریب رفتار و شکل پذیری آن می باشد که نقش بسیار مهمی در استهلاک و جذب انرژی قاب مهاربندی شد ه ایفا می نماید . در این مقاله به بررسی رفتار مهاربندهای Yشکل در مقایسه با مهاربند های هم مرکز پرداخته می شود. بررسی های به عمل آمده شامل تحلیل های غیرخطی به روش بار افزایی بر روی قاب های دو بعدی و مقایسه آنها از نظر رفتار، شکل پذیری و منحنی های بار افزایی در قاب با وجود مهاربند هایY شکل و هم مرکز در دهانه های متفاوت می باشد که نشان می دهد سختی اولیه وشکلپذیری قابهای با مهاربندی Y شکل کمتر از قابهای با مهاربندی هممرکز میباشد.