سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید خرسند – دکتری مهندسی مواد و متالورژی مرکز تحقیقات شرکت طراحی مهندسی و تأمین ق
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد حبیبی – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
حمید رحمانی سراجی – دکترای مهندسی مواد و متالورژی مرکز تحقیقات شرکت طراحی مهندسی و تأمین

چکیده:

به منظور برداشتن شکاف بین دو روش متالورژی پودر و آهنگری و جهت بهبود خواص مکـانیکی قطعـات تولیـد شده از طریق متالورژی پودر، فرایند تلفیقی آهنگری پودر مطرح و در تولید برخی از قطعات حساس نظیر شـاتون در موتورهای درو ن سوز نیز در بازۀ زمانی کوتاهی موفق به گسترش چشمگیری گردید . در این تحقیق نخـست بـه مطالعۀ علمی ـ کاربردی روش آهنگری پودر پرداخته و با پودرهای فولادی منتخب و تغییر شرایط تولید، موفق به تهیه نمونه های فولادی تفجوشی و آهنگری پودر با ریزساختارهای تخلخلی و متالور ژیکی مختلف گردیـدیم . در این پژوهش و با انجام آزمایش های دقیق کشش و خستگی و همچنین آزمایش های کیفی و کمـی میکروسـکوپی از سطوح متالوگرافی و شکست، موفق به ارائه مکانیزم جوانه زنی و اشاعۀ ترک خستگی در قطعات آهنگری پودر حاوی حداکثر ۱ / ۵ درصد تخلخل و نمونه های فولاد ی متالورژی پودر حاوی ۵ تـا ۱۵ درصـد تخلخـل از هـر دو نوع باز و بسته گردیده ایم .