سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جاوید جلیلی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران

چکیده:

در مقوله ارزیابی آسیب پـذیری لـرزه ای یـک واحـد صـنعتی، همواره بررسی و مطالعه اجزای گوناگون آن به منظـور ایجـاد شناخت اولیه از اهمیت آن جزء و نحوة عملکـرد لـرزه ای آن، کاملاً ضروری است . پست های انتقال نیز به عنوان یک واحـد صنعتی پیچیده که بسیاری از فعالیت هـای اقتصـادی بـه طـور مستقیم و یا غیر مستقیم بدان وا بسـته انـد و نقـش ویـژه ای در شریان حیاتی برق ایفا می کنند، از این امر مستثنی نمـی باشـند . یکی از مهمترین بخش های ثابت و حیاتی هر پست تجهیزات موجود در محوطه آن می باشد . تجربه زلزله های گذشته حاکی از آن است که تمامی تجهیزات موجـود در پسـت هـا ممکـن است در اثر زلزله آسیب ببینند هر چند که میـزان خرابـی ایـن تجهیزات با یکدیگر متفاوت است . بدیهی است که خرابی هر یک از این تجهیزات ممکن است عملکرد کلی یـک پسـت را تحت تاثیر قرار دهد که میزان این تاثیر بستگی به نقش تجهیز در پست دارد . در این مقالـه، رفتـار لـرزه ای هـر یـک از تجهیـزات مح وطـه پست ها از جنبه های آماری، کیفی و کمی مورد ارزیـابی قـرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است