سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعد سجادی – دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی یکی از بهترین سیستمهای مقاوم در برابر زلزله هستند که قدرت زیادی در جذب انرژی زلزله دارندو رفتار این دیوارها زمانی ایده ال است که بتوانند انرژی زلزله را در تغییر مکانهای کوچکتر در مرحله پلاستیک میرا کنند و سطح زیر منحنی هیسترزیس آنها زیاد باشد. یکی از راههای رسیدن به این هدف استفاده از ایده فولاد نرم است. در این تحقیق تئوری ایده فولاد نرم بر اساس تئوری اندرکنش ورق و قاب PFI برای دیوارهای برشی فولادی ارائه شده، سپس این تئوری با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و المان محدودی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای بررسی از تعدادی از نمونه های آزمایشگاهی تاکاهاشی و همکاران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر گاه دو دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری یکسان یکی با فولاد نرم و دیگری با فولاد معمولی ساختمانی طرح شوند، سختی برشی دیوار با فولاد نرم نسبت به دیوار با فولاد معمولی ساختمانی به نسبت مقدار تنش جاری شدگی فولاد معمولی به فولاد نرم افزایش می یابد. همچنین بر اساس این تئوری مقدار تغییر شکل برشی حد الاستیک که سازه در آن وارد مرحله پلاستیک می شود در دیوار با فولاد نرم نسبت به دیوار با فولاد معمولی ساختمانی به نسبت مقدار تنش جاری شدگی فولاد نرم به فولاد معمولی کاهش می یابد این حالت باعث می شود تا سازه در تغییر مکان کمتری وارد ناحیه پلاستیک شده و سطح زیر منحنی هیسرزیس ان زیاد شده و جذب انرژی در آن بالا رود. پیش بینی نتایج برای هر دو دیوار برشی ساده و با سخت کننده یکسان می باشد