سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد داورپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پرهام معمارزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرشید فتحی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
اتصالات کاهش یافته دربال ازجمله اتصالات پیشنهاد شده توسط محققین به منظوردورنمودن تنشها وکرنشهای پلاستیک ازناحیه بحرانی برستون و انتقال آنها به ناحیه کاهش تیرمی باشد براساس نتایج تحقیقات انجام شده برروی انواع اتصالات کاهش یافته اتصال کاهش یافته بابرش شعاعی بال تیرپیشنهاد و ضوابط طراحی و پارامترهای برش این نوع اتصال درایین نامه های مختلف ارایه شدهاست باتوجه به تفاوت بین پارامترهای ارایه شده درمبحث ۱۰وFEMA350 برای ناحیه کاهش یافته وهمچنین تحقیقات محدود انجام شده روی این نوع اتصال درایراان بررسی پارامترها و ضوابط ارایه شده توسط ایین نامه امریکا و مبحث ۱۰ برروی پروفیلهای فولادی رایج درایران ضروری به نظر می رسد هدف ازاین تحقیق بررسی عملکرد چرخه ای اتصال Rbs با برش شعاعی بال تیربراساس پارامترهای ارایه شده درFEMA350 ومبحث ۱۰برروی پروفیلهای فولادی ایران می باشد بدین منظور اثراستفاده ازبرش شعاعی بال تیر بررفتاراتصالات جوشی تحت بارگذاری چرخه ای مطابق پروتکل sac مورد بررسی قرارگرفت روش اجزای محدود غیرخطی سه بعدی ونرم افزار ABAQUS برای انالیزها انتخاب شد