سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حشمت اله اقارضی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

چکیده:

برای سنجش میزان فرسایش خاک در اراضی مرتعی ، اندازه گیری فرسایش به روش مستقیم (مشاهد ه ای) و فرمول هایUSLE و استلیک انجام شد. محل اجرای طرح ایستگاه منابع طبیعی در ۴۵ کیلومتری غرب اراک بود. در اینمحل چهار قطعه زمین با شیب های ۱۵ ، ۹، ۲۰ و ۲۵ درصد انتخاب شدند.در هر قطعه زمین سه کرت به ابعاد ۲۲/۱ در ۱/۸ متر احداث شدند.اطراف کرت ها با ورق گالوانیزه محصور گردید. انتهای هر کرت تجهیزات جمع آوری رواناب ورسوب تعبیه گردید.در مدت ۴ سال ۱۸ باران اتفاق افتاد.رواناب و رسوب آن ها اندازه گیری گردید.عوامل فرمول هایUSLE و استلیک در طول چهار سال مورد سنجش قرار گرفتند.نتیجه اینکه آزمونt استیودنت بین مقادیر مشاهده ای وUSLE نشان داد مقادیر فرسایش در مراتع با شیب کمتر از ۱۵ در صد اختلاف معنی داری نداشتند.اما در شیب های بالای ۱۵ درصد اختلاف معنی دار بود. برآورد مقادیر فرسایش با فرمول استلیک به مراتب بیشتر از برآورد با فرمولUSLEبود.در نتیجه کاربرد فرمولUSLEدر شیب های بالای ۱۵ درصد و کاربرد فرمول استلیک در کل شیب ها باید با تجربیات کارشناسی و تامل انجام گیرد