سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه شکیب – استاد گروه سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران
محبوبه پیری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

با توجه به لرزه خیزی بالای کشور و وجود بافت وسیعی از ساختمانهای بنایی غیرمسلح در کشور ضروری است که ارزیابی آسیب پذیری این ساختمانها با دقت کافی انجام پذیرد. از سوی دیگر فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ایران که به ساختمانهای بنایی غیرمسلح اختصاص دارد ،در روندی متفاوت با سایر فصول دستورالعمل تنها به بررسی ضوابط اجرایی و کنترل مطابقت آنها با پیوست استاندارد ۲۸۰۰ پرداخته و ضابطه کنترل مقاومت برشی طبقات نیز بر اساس کنترل تنش مجاز بوده و دارای ابهامات زیادی در روش تحلیل و معیار پذیرش می باشد. به همین لحاظ در مقاله حاضر به مقایسه روشهای ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمانهای بنایی غیرمسلح در دستورالعمل بهسازی ایران،دستورالعمل FEMAو روش سوییسی لانگ-باخمن پرداخته شده و از این طریق ابهامات موجود در فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه ای بررسی شده است و در نهایت ارزیابی کمی یک ساختمان متداول بنایی غیرمسلح با استفاده از سه روش فوق انجام شده و با هم مقایسه شده است.