سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود دومیری گنجی – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
محمدجواد پوراغنیائی –
امیر ابراهیم یوسف پور –

چکیده:

برای برآورد ذرات معلق ، با توجه به محدود بودن ایستگاهها و همچنین طول دوره های آماری و تغییـرات گسترده شرایط هیدرولوژیکی و حفاظتی حوزه آبخیز و رودخانه ها عموما " استفاده از روشهای درونیابی یا برون یابی ضروری می شود که بالطبع احتمال خطا را افزایش می دهـد . در ایـن مطالعـه بـروی رودخانـه صیدون، با توجه به عدم وجود ایستگاه اندازه گیری، تحلیل بر روی ایستگاههای موجود در منطقه انجام گردید و مقادیر با توجه به رابطه نسبت سطح، به حوضه تعمیم گ ردید و با استفاده از آمار ایـستگاههای هیدرومتری مقادیر رسوب با روشهای مختلفی برآورد شده و نتایج با هم مقایسه شده است .