سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غزال جیحون – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب
نسیم مستوفی زاده – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب
محمد سلاخ پور – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

اولین گام در طراحی اصولی یک شبکه آبیاری و زهکشی، تعیین نیاز آبی گیاهان منطقه مورد مطالعه میباشد تا بتوان براساس آن، ظرفیت تأسیسات آبیاری شبکه مورد نظر و کلیه پارامترهای وابسته به آن را بصورت دقیق تعیین نمود. این برآورد مستلزم انجام مراحل مطالعاتی مختلف و تعیین پارامترهای متفاوتی میباشد. از جمله این پارامترها میتوان به محاسبه میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه مورد نظر با توجه به اطلاعات و آمار اقلیمی، مشخص نمودن الگوی کشت مناسب و ضرایب گیاهی مربوطه و در نتیجه تعیین تبخیر و تعرق گیاهی ، تعیین میزان بارش مؤثر در منطقه با توجه به آمار بارندگی، بررسی شرایط کیفی آب آبیاری و تعیین نیاز آبشویی، مشخص نمودن راندمانهای آبیاری و در نهایت محاسبه نیاز آبی گیاهان الگوی کشت و هیدرومدول آبیاری طرح اشاره نمود. جهت تعیین هریک از پارامترهای فوق الذکر روشهای متعددی ارائه گردیده است که عمده ترین آنها روشهای ارائه شده در نشریه های شماره ٢٤ و ٥٦ آبیاری و زهکشی سازمان خواروبار جهانی(FAO) میباشد که مبنای محاسبات نیاز آبی در سالهای اخیر بوده است . در این مقاله به معرفی مراحل محاسباتی ارائه شده در هر یک از این مراجع پرداخته و نتایج حاصل از استفاده از این روشها در مطالعات نیاز آبی طرح آبیاری و زهکشی شهید رجایی امیدیه بصورت موردی موضوع بحث و بررسی قرار گرفته است.