سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاسم سواری – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط ودانشیاردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو
امیرحسام حسنی – دکترای مهندسی محیط زیست واستادیاردانشکده محیط زیست ، واحد علوم وتحقی
قدرت ا… شمس خرم آبادی – دکترای مهندسی بهداشت محیط واستادیاردانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

دراین تحقیق پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی درشبکه آب شهر اهواز با استفاده ازروشهای میدانی ومحاسباتی مختلف شامل دوروش شاخص قانون سرب ومس وروش اندیس های خوردگی درطی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام گرفت . حجم کل نمونه با توجه به جمعیت تحت پوشش و نوع تراکم وتعداد مشترکین ومنطقه بندی وسیکل بندی انجام شده شرکت آبفای اهواز ونیزبراساس جداولی که توسط EPA ارائه شده است وپس ازمشاوره آماری ، ۷۶ نقطه درکل محدوده شبکه توزیع تعیین گردید. نمونه برداری ازنقاط مذکور در ۶ مرحله وبه فاصله هرماه یک بار ، درمنبع ورودی وخروجی آب تصفیه خانه ها ، قبل ازمرحله گندزدایی ودرشیرهای برداشت خانگی آشپزخانه یاحمام با زمان ماند حداقل ۶ ساعت به صورت اولین برداشت به متظورتعیین غلظت محصولات جانبی خوردگی ومیزان نشت فلزات سرب ، کادمیم ، مس ، روی ، آهن ومنگنز به درون آب انجام گردید . پس ازجمع آوری نمونه ها با استفاده ازدستگاه جذب اتمی مدل Analytic jena AA6 vario6 غلظت فلزات مذکوربا استفاده ازکوره گرافیتی اندازه گیری وثبت گردیدهمچنین پارامترهای PH ، سختی کلسیم، TDS، دما، قلیائیت، EC، اکسیژن محلول،کلررو وسولفات در ۷۶ نقطه مذکور در ۶ مرحله وطبق روش های استاندارد اندازه گیری شده است. نتایج با استفاده ازنرم افزارSPSS نسخه ۱۱/۵ وآزمون های آماری مربوطه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت . نتایج قانون سرب ومس، خورندگی آب ونشت محصولات جانبى خوردگى وبه میزان سرب ۸/۴۸mg/l , کادمیوم ۰/۹۷۲mg/l روی ۳/۱۸mg/l ، مس ۰/۱۶۸mg ، آهن ۰/۲۷۵mg/lو منگنز ۰/۰۳۶mg/l را در آب آشامیدنی شهررا درشرایط متمایل به خورندگى نشان مى دهند. بین میزان نشت فلزات با اندیس های خوردگی ارتباط معنی داری مشاهده گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که می توان از روش قانون سرب ومس با دقت قابل قبول وبه سادگی برای تعیین میزان پتانسیل خوردگی ونشت فلزات درشبکه آب آشامیدنی اهواز ومناطق مشابه استفاده نمود وکاربرد این روش نیازی به انجام محاسبات پیچیده وگاه غیردقیق ومحدویت های وتناقض نتایج شیوه های مرسوم تعیین خوردگی ازقبیل کاربرداندیس های خوردگی ندارد .