سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات حفاظت سواحل مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری
فرنگیس رحمان – کارشناس ارشد تحقیقاتی بخش تحقیقات حفاظت سواحل مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری

چکیده:

در مقاله حاضر روشهای تحلیل آمار باد و تبدیل آن به موج طرح در آبهای عمیق دور از ساحل منطقه چابهار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. این تحلیل از روش پیش بینی موج عمده SMB و (SPM84) و روشهای طیفی Jonswap و Pierson-Moskowits و Donelan توسط نرم افزاری که توسط مولفین به همین منظور تهیه شده انجام گرفته است. توسط این نرم افزار داده های آمار باد سه ساعته بمدت ۲۶ سال (۱۹۹۵-۱۹۷۰ میلادی) از ایستگاه هواشناسی چابهار واقع در حاشیه دریای عمان برای جهت های اصلی و زمان تداوم های مختلف، تحلیل آماری شده و مقادیر حداکثر سرعت باد برای دوره بازگشت های ۲و۵و۱۰و۲۵و۵۰و۱۰۰ سال و زمان تداوم های ۳و۶و۹ ساعته در هر یک از جهت های اصلی تعیین گردید. سپس با استفاده از مقادیر حداکثر سرعت باد بدست آمده و زمان تداوم آن مشخصات موج آب عمیق با استفاده از چهار روش مذکور محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتیجه این مقایسه نشان می دهد که هر یک از روشهای طیفی Jonswap و Donelan وMoskowits.Pierson و SPM84 برای شرایط خاصی در آب عمیق کاربرد دارند لذا می توان گفت که طیف Jonswapفقط برای شرایط طول موجگاه محدود و زمان وزش باد محدود صادق است و طیف Pierson-Moskowits فقط برای شرایط موج کاملا نمو یافتهدر آب عمیق صادق است. طیف Donelan و روش SPM 84برای کلیه شرایط موج در آب عمیق صادق هستند و این دو همخوانی بیشتری با یکدیگر دارند.