سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین طبری –
مجتبی شادمانی –
علی اکبر سبزی پرور –
صفر معروفی –

چکیده:

تبخیر یک مؤلفه ضروری در برنامهریزی، طراحی و مدیریت منابع آب میباشد. در این تحقیق کارایی روشهای مختلف شامل روش تجربی استفان-استیوارت، رگرسیون غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر از تشت کلاس A در یک منطقه خشک مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی کارایی روشهای بکار رفته، از معیارهای آماری نظیر ضریب همبستگی، جذر میانگین مربع خطا و میانگین خطای مطلق استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون غیرخطی و روش تجربی استفان-استیوارت بهترتیب بهترین نتایج را در برآورد تبخیر از تشت ارائه دادهاند. همچنین مدلی تجربی برای برآورد تبخیر از تشت در ناحیه مورد مطالعه ارائه شده است.