سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجابر صفدری – تهران -سازمان انرژی اتمی-آزمایشگاههای تحقیقاتی جابربن حیان
علیرضا کشتکار – تهران -سازمان انرژی اتمی-آزمایشگاههای تحقیقاتی جابربن حیان
محمد قنادی م راغه – تهران -سازمان انرژی اتمی-آزمایشگاههای تحقیقاتی جابربن حیان
حسین بهمنیار – تهران -سازمان انرژی اتمی-آزمایشگاههای تحقیقاتی جابربن حیان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی ستون های ضربه ای موجودی فاز پراکنده (hold-up) است. این پارامتر در طراحی برای محاسبه ارتفاع و قطر برج استفاده می شود . در این مقاله با استفاده از یک ستون ضربه ای نیمه صنعتی برای سیستم شیمیایی تولوئن-/استون موجودی فاز پراکنده بصورت تجربی بوسیله روشهایShut-down و افت فشار مورد بررسی و مقایسهقرار گرفته است . نتایج ومشاهدات تجربی نشان می دهد : ۱- اندازه گیری موجودی فاز پراکنده با استفاده روش از افت فشارنسبت به روشShut-down آسانتر است. ۲- درصد خطای روش اندازه گیری موجودی فاز پراکنده با استفاده از روش Shut- downکمتر از روش افت فشار است. ۳- در اغلب موارد مقادیر hold-up اندازه گیری شده با استفاده از روشهای فوق خیلی به هم نزدیک میباشند ۴-با افزایش دبی حجمی فا ز پراکنده اختلاف بین مقادیرhold-up اندازه گیری شده با استفاده ازروشهای فوق بیشتر میشود. ۵- در نقاط نزدیک نقطه انباشتگی و طغیان، افت فشار ژئواستاتیکی دو سر برج به شدت افزایش مییابد و در مقیاسهای صنعتی از این اصل می توان جهت مشاهده وضعیت عملیاتی ستون نس بت به نقطه انباشتگی و طغیان استفاده نمود . چون در مقیاس های صنعتی حرکت فاز ها در داخل ستون قابل مشاهده نمی باشد. ۶- استفاده همزمان از روش Shut down و افت فشار برای اندازه گیریhold-up یک روش پیشنهادی جدید جهت اندازه گیری افت فشار سینی ها و اصطکاک دیوارهستون می تواند باشد.