سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار آرقند – کارشناس ارشد عمران – گرایش ژئوتکنیک – دانشگاه شهید چمران
محمد سیروس پاکباز – دانشیار گروه عمران – دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا قدرتی امیری – استاد دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله تغییر شکل بیضی شدن ovaling deformationو نیروهای حاصل ازاثر متقابل خاک و سازه تحت بارگذاری لرزه ای با بکارگیری روشهای تحلیلی closed form و روشهای عددی درتونلهای دایره ای درمدل دوبعدی ارزیابی و مقایسه شده است درروشهای عددی با استفاده ازنرم افزار (فرمول درمتن اصلی مقاله ) یک مدل دوبعدی دردوشرایط عدم لغزش و لغزش کامل بین پوشش تونل و زمین شبیه سازی شده است ممان ماکزیمم حاصل از آنالیز عددی نسبت به روشهای تحلیلی درحالت لغزش کامل کمتر است و نیروی محوری ماکزیمم در روشهای عددی نسبت به روشهای تحلیلی درحالت لغزش کامل بمراتب بیشتر است همچنین نیروی برشی ماکزیمم درروشهای عددی نسبت به روشهای تحلیلی درهر دوحالت عدم لغزش و لغزش کامل بیشتر است .