سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن میرعبدالعظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیر ملک پور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
حسن گلمائی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
با توسعه مناطق شهری و صنعتی و عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی، منابع عظیمی از آبهای زیرزمینی که در چند دهه گذشته به طور نسبی از تأثیر فعالیتهای انسان مصون مانده بودند، به تدریج از نظر کمی و کیفی کاهش یافتهاند. از اینرو بررسی پدیده انتقال آلودگی و ورود آن به آبخوانها، شناخت فرآیندهای انتقال و پخش و مدلسازی آن به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب برای حفظ این منابع ضروری میباشد. در منابع موجود روابط و مدلهای تحلیلی و عددی مختلفی به منظور ارزیابی انتقال آلاینده ارائه شده است اما در این میان توجه کمتری به مقایسه بین مدلهای عددی و تحلیلی معطوف گردیده است. در تحقیق حاضر با معرفی چهار سناریوی مختلف، مقایسه ای بین چندین مدل تحلیلی و مدل عددی المان محدود CTRAN/W در حالت یک بعدی و دوبعدی انجام و نتایج حاصل از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر میرسد که مدل عددی المان محدود CTRAN/W به منظور بررسی پدیده انتقال آلاینده به اندازه کافی توسعه نیافته است وانحرافهایی در جوابهای به دست آمده حاصل شد. در مقابل مدلهای تحلیلی نتایجی قابلاعتمادتر نسبت به مدل عددی ارائه دادند.